Generalitat de Catalunya - www.gencat.catAquest web ja no és operatiu. Accediu a www.icgc.catInici  >   Home CCCC  >   CCCC  >   Naturalesa i funcions

Naturalesa i funcions

Naturalesa

La Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya és l'òrgan bàsic de trobada, col·laboració i coordinació entre l'Administració de la Generalitat i els ens locals en l'àmbit de la cartografia i la informació geogràfica relacionada, i es regula per la Llei 16/2005, de 27 de desembre, i pel Decret 398/2006, de 24 d'octubre.

La Comissió, que resta adscrita al Departament de Territori i Sostenibilitat, assessora el Govern i garanteix la participació dels ens locals en l'exercici de la facultat de coordinació cartogràfica i de la informació geogràfica relacionada.

 

Funcions

  • Vetllar perquè les relacions entre les administracions públiques de Catalunya que duen a terme activitats cartogràfiques i d'informació geogràfica relacionada s'ajustin als principis establerts per la Llei 16/2005 i resoldre les incidències que es puguin produir, a partir de la proposta que l'Institut Cartogràfic de Catalunya emeti per mitjà del corresponent informe.
  • Emetre un informe del projecte de Pla Cartogràfic de Catalunya, i també de les seves modificacions o revisions, després que ho hagi aprovat el Consell Rector de l'Institut Cartogràfic de Catalunya.
  • Establir les normes i els estàndards que s'han d'aplicar en l'elaboració de cartografia i informació geogràfica, entesa aquesta darrera com la georeferenciació de la documentació d'acord amb el que estableix l'article 2.4.d) de la Llei 16/2005.
  • Vetllar pel compliment dels objectius i les prioritats de l'activitat cartogràfica a Catalunya, d'acord amb el que estableixi el Pla Cartogràfic de Catalunya.
  • Proposar al Govern l'adopció d'altres mesures de coordinació que consideri necessàries.
  • Emetre un informe en el procediment d'elaboració de disposicions de la Generalitat en l'àmbit de la cartografia i la informació geogràfica relacionada, en base a la proposta que pugui elaborar l'Institut Cartogràfic de Catalunya.
  • Vetllar per la difusió i el compliment de les normes i els estàndards, l'actualització i la disponibilitat a què es refereix l'article 10 de la Llei 16/2005 i ésser informada de la gestió del Registre Cartogràfic de Catalunya.
  • Posar en coneixement de l'Institut Cartogràfic de Catalunya la posició dels ens locals davant les iniciatives dels organismes estatals, comunitaris o internacionals, adoptar, si escau, posicions comunes per tal que aquest les plantegi davant els organismes en què participi i ésser informada de les actuacions i les relacions amb aquests organismes.
  • Emetre informe preceptiu sobre els recursos que es presentin davant del conseller o consellera de Territori i Sostenibilitat contra les resolucions relatives a la inscripció en el Registre Cartogràfic de Catalunya.
 

Web ICGC 1.0 © 2015 Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, NIF Q-0801980-D